ساخت وبلاگ jazebeha.com نمونه سوال امتحانی موبر سان دپیل لوازم جانبی سامسونگ لوازم جانبی اپل لوازم جانبی هواوی خرید اینترنتی
مالیات حقوق

مالیات حقوق

مالیات بر درآمد

مالیات درآمد حقوق مطابق ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم :

درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر اعم از حقوقی و حقیقی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد بدست می آورد مالیات درآمد تعلق می گیرد.

طبق تبصره ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم ، درآمد خقوقی که در مدت ماموریت خارج از کشور چه از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران از منابع ایرانی عاید شخص می شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد .

تقویم مزایای غیر نقدی به نقدی یعنی چه ؟

گاهی اوقات درآمدهایی غیرنقدی نیز به همراه دریافتی های شخص حقوق بگیر به او ارایه می شود.

بعبارتی دیگر در کنار درآمدهای نقدی اقلام غیرنقدی نیز به حقوق بگیر می دهند که مشمول مالیات بر درآمد می باشد.

که برای محاسبه درآمدهای غیر نقدی به معادل نقدی آن طبق تبصره ماده ۸۳ قانون مالیات مستقیم درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق را به اینصورت محاسبه و تقویم می نمایند:

مسکن با اثاثیه معادل ۲۵% و مسکن بدون اثاثیه معادل ۲۰%حقوق مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ قانون مالیات مستقیم ) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ۱۰% و بدون راننده معادل ۵% حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ قانون مالیات مستقیم ) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق

نکته اول:

برای تقویم مزایای غیرنقدی به نقدی (مسکن و اتومبیل )صرفع جمع حقوق و مزایای مستمر نقدی ملاک قرار می گیرد.لذا مزایای غیرمستمر از جمله اضافه کار قابل احتساب نمی باشد .

بعبارت ساده تر برای محاسبه مالیات مزایای غیر نقد فقط جمع مزایای مستمر را مورد محاسبه قرار می دهیم و در درصد های اعلامی ضرب می نماییم و مزایای غیرمستمر مانند اضافه کاری را در محاسبه وارد نمی کنیم.

نکته دوم:

طی بخشنامه شماره ۲۳۹۷/۲۹۳۰۰-۲۱۱ مورخ ۸۲/۶/۲ کلیه خودرو های دستگاه های دولتی به استثنای خودروهای خدمات اختصاصی و تشریفاتی ، خودروهای خدمات عمومی محسوب می شوند و مشمول بند (ب) تبصره ماده ۸۳ ق..م.م نخواهند بود

برای نمونه :

میزان حقوق و مزایای مستمر نقدی یک نفر حقوق بگیر به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ ق.م.م ماهیانه مبلغ ۲۰۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد .

الف ) اگر این شخص از مسکن با اثاثیه (مزایای مستمز غیرنقدی ۹ استفاده نماید معادل نقدی مسکن با اثاثه عبارت است از :

۵۰۲۵۰۰۰ = %۲۵ ۲۰۱۰۰۰۰۰x

ب)این شخص از اتومبیل اختصاصی با راننده استفاده می نماید نحوه محاسبه آن بصورت زیر می باشد:

۲۰۱۰۰۰۰ = %۱۰ ۲۰۱۰۰۰۰۰x

+ نوشته شده در يکشنبه 9 ارديبهشت 1397ساعت 21:55 توسط شایان | | تعداد بازدید : 5

مالیات حقوق و دستمزد

کارفرما موظف است در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد مالیات حقوق و دستمزد متعلق کارگر را با توجه به ضریب جدول مالیاتی پس از کسر معافیتهای قانونی محاسبه نموده و از حقوق کارگر کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید. بنابراین مالیات متعلقه کارگر نیز یکی از کسورات حقوق و دستمزد محسوب می گردد.

حال مجدداً چرخه و مراحل انجام هزینه و حسابداری حقوق و دستمزد را مرور می نمائیم.

۱- واحد حضور و غیاب اطلاعات ورود و خروج پرسنل را به واحد حسابداری ارسال می نماید.

۲- واحد حسابداری با توجه به اطلاعات دریافتی از ورود و خروج و اطلاعاتی که قبلاً از کارگزینی در ارتباط با حقوق پایه و سایر موارد دریافت نموده است محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد را با توجه به قوانین انجام می دهد.

۳- اقدام به تهیه و تکمیل لیست حقوق و دستمزد می گردد.

۴- با رعایت موارد زیر سند حسابداری حقوق و دستمزد صادر می گردد.

الف) برابر کل حقوق و مزایا حساب کنترل هزینه دستمزد بدهکار می گردد.

ب) بابت کسورات ( حق بیمه اجتماعی، مالیات، وام، ذخیره ایام مرخصی …) حسابهای مربوطه بستانکار می گردد.

ج) مابه التفاوت کل هزینه حقوق و دستمزد و کسورات مذکور خالص حقوق پرداختنی است که به این حساب منظور خواهد شد.

د) هزینه بیمه اجتماعی سهم کارفرما و بیمه بیکاری به بدهکار حساب بیمه بیکاری منظور و از طرفی حساب حق بیمه پرداختنی بستانکار می شود.

حساب هزینه بیمه اجتماعی ××

حساب هزینه بیمه بیکاری ××

ه) تسهیم هزینه حقوق و دستمزد : در مؤسسات تولیدی همچنانکه قبلاً ذکر شد تعیین بهای تمام شده اهمیت ویژه ای دارد بنابراین برای این منظور هزینه های حقوق و دستمزد تفکیک می گردند و دستمزد مستقیم تولید به حساب کالای در جریان ساخت و هزینه های دستمزد غیرمستقیم، فوق العاده اضافه کاری و نوبت کاری، هزینه دستمزد ایام مرخصی و حق بیمه سهم کارفرما، حق بیمه بیکاری و سایر موارد که قبلاً توضیح داده شده اند به حساب کنترل سربار ساخت و کنترل سربار توزیع و فروش سایر سربار حسب مورد منظورمی گردد و در نهایت میزان مالیات حقوق و دستمزد کارگر مشخص خواهد شد

+ نوشته شده در يکشنبه 9 ارديبهشت 1397ساعت 21:51 توسط شایان | | تعداد بازدید : 5